اتهام به رهبری

امجد
1399/10/02
95
1ـ داستان آقای امجد، داستان تکراری تاریخ است. داستانی عبرت آموز از انحراف یک عالم که تسلیم مشاوران و فرزند منحرف خود شده است.‌ در سال‌های گذشته ما نمونه‌های بسیاری از اینگونه افراد داشته‌ایم. مهدی هاشمی، روح الله زم و محمد امجد. ولی در ماجرای آقای امجد شاهد موضعگیری صریح و مخالفت با ارکان نظام...