آذر جهرمی

«جوانی کنید» دستوری نیست!

جوانی

- جناب وزیر در جریان باشد وقتی به برکت تدبیر دولتی که وی عضوی از آن است، اعطای حقوق بدیهی و ابتدایی یک جوان، مثل ازدواج، اشتغال و مسکن به این روز درآمده و از توان جوانان خارج شده است، نمی‌توان از یک جوان، انتظار داشت تا جوانی کند!

اشتراک در RSS - آذر جهرمی