حوزه و مرجعیت

جلوه هايي از رهبري حضرت آيت الله خامنه اي
1398/07/23
1
مقام معظم رهبري، خورشيدي تابنده «رهبري» در تمام نظامهاي سياسي از جايگاه و نقش محوري و ويژه اي برخوردار است. و در واقع ستون اصلي هر نظام سياسي محسوب مي شود و در نظام سياسي اسلام كه اداره‌ امور جامعه بر اساس قوانين دين است و تامين نيازهاي معنوي مردم در كنار توجه و تامين نيازهاي مادي از اهداف و وظايف...
انقلاب و انديشه‎هاي اصلاحي امام خميني(ره)
1398/07/23
1
قرن حاضر، قرن ظهور مصلحين بزرگ است. از نيمه‎هاي قرن گذشته تا حال چقدر مصلحين بزرگ، انقلابيون، سياستمداران پيدا شدند و چه حركات عظيمي در دنيا يا در بخشي از دنيا به راه انداختند. اين حركات را مي‎شناسيم. هيچ كدام از اينها قابل مقايسه با اين تحرّك عظيم و اين رنسانس معنوي جهاني كه بوجود آمد نيست»[1]...
نقش حوزه علميه در انقلاب اسلامي
1398/07/22
1
روحانيت، در بنياد نهضت سهمي بسزا داشت و در زمان اوج قيام و آغاز انقلاب، نقش آن عيني‌تر و ملموس‌تر شد. در فصل پيشين، به اين نكته اشاراتي شد. در اين گفتار، به نقش روحانيت پس از پيروزي نهضت، خواهيم پرداخت. در آغاز سخن، بر سه نكته اساسي تأكيد مي‌شود: 1) در جنبش‌هاي صد ساله‌ي اخير، تحريف‌گران كوشيده‌...
انقلاب اسلامي و نقش علما و روحانيت
1398/07/22
1
مقدمه : نقش علما در تحولات سياسي - اجتماعي ايران در جوامع مختلف نهادهاي گوناگون در جامعه پذير كردن افراد نقش ايفا مي كنند. در ايران نيز نهادها و عوامل جامعه پذيري از جمله نهاد روحانيت در اين راستا به ايفاي نقش مي پردازند. نهاد مذهب و به تَبع آن علما از گذشته هاي دور در ايران نقش ويژه اي را ايفا مي...
روحانيت و مبارزه با استبداد پهلوي(1)
1398/07/22
1
در مبارزه سياسي علماي شيعه با حكومت پهلوي مي‎توان دو حركت مشخص و هم زمان را تشخيص داد. نخستين حركت همانا مبارزه مستقيم با مجموعه حاكميت سياسي موجود بود كه از واكنشهاي اعتراض‎آميز به مبارزه قانوني و سرانجام به حركت براندازي انجاميد و سوء سياست حكومت پهلوي مهمترين نقش را در شكل گيري آن داشت. دومين...
روحانيت و مبارزه با استبداد پهلوي (2)
1398/07/22
1
در تحليل حركت براندازانه روحانيون شيعه بايد بدين نكته توجه داشت كه اگر چه اعتراض و مخالفت نسبت به برنامه هاي شاه به گونه‎اي عام در ميان روحانيون ديده مي‎شد از يك سو خطي كه در ميان روحانيون، آرمان براندازي را دنبال مي‎كرد يك خط مشخص بود و اين همان خطي بود كه هماهنگ با اعتراضها و مخالفت‎هاي خود، به...
نگرشي بر انقلاب اسلامي و رسالت روحانيت
1398/07/22
1
مقدمه هر جا كه پاي دين به ميان آيد لزوماً پاي پيامبران و دين‎شناسان به ميان خواهد آمد. بديهي است كه پديدة انقلاب اسلامي نيز به موجب هويت ديني آن نمي‎تواند جداي از شناخت هويت روحانيت و كارشناسان دين مورد بررسي قرار گيرد. پس مي‎توان گفت كه سرنوشت اديان الهي پيش از هر چيز با سرنوشت روحانيون گره خورده...
رهبري انقلاب اسلامي
1398/07/22
1
انـقلاب اسـلامي بـي شك يكي از بزرگترين انقلابهاي تاريخ و يكي از درخـشان ترين صـفحات تـاريخ اسلام است كه بعد از ظهور خود اسلام و مـوج آغـازين آن كمتر نظير دارد، از اسلام الهام گرفت و ما روي اين مسئله ايستاديم و بايد هم بايستيم حالا انقلاب مشروطه ما تا چه اندازه به اسلام متكي بود، نهضت ملي ماجراي نفت...
خميني كبير، احياگر عزت اسلامي
1398/07/22
1
امام خميني (ره) را در دنيا به عنوان يك رهبر انقلابي كه عليه يك رژيم ديكتاتوري شاهنشاهي قيام كرد و طي يك انقلاب ديني و با استفاده از نيروي عظيم توده‎هاي مسلمان توانست شجره خبيثه كهنسال سلطنت را در ايران ريشه كن كرده و به جاي آن نهال حكومت اسلامي مبتني بر محبت و اراده مردم پايه نهد، مي‎شناسند. نام...
نقش اسلام و روحانيت
1398/07/19
1
پيشوايي امت ايران براي ملتها و كذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهدإ علي الناس و يكون الرسول عليكم شهيدا...(بقره/ 143) و همچنان شما مسلمانان را به اسلام هدايت كرديم و به اخلاق معتدل و سيرت نيكوبياراستيم تا گواه مردم باشيد چنانچه پيامبر را گواه شما كرديم... ملت ايران چنان قدرت و شرافت پيدا كرده است...